Fenerbahçe için köklerinden güç alarak kenetlenme vakti. Şimdi, Eski Heyecan için Yeni Kanla harekete geçme vakti.

GİRİŞ

Sisteme giriş yapabilmek için lütfen e-posta ve şifrenizi yazınız.

Şifremi Unuttum
ŞİFREMİ UNUTTUM

Lütfen E-posta adresinizi yazınız

Değerli Kongre Üyemiz,

Tüm soru, görüş ve eleştirilerinizi bize bu formdan iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası

Aydınlatma Beyanı

Fenerbahçe Spor Kulübü seçimli genel kurulu için başkan adayı olan Ali Y. Koç’un İletişim Ofisi (“Ofis”), kulübümüzün seçimli genel kurulu sürecinde desteklerini sunan siz saygı değer taraftarlarımızın kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde işlenmesini son derece önemsemektedir. Bu bağlamda başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri ile uyumlu şekilde hareket edilmektedir.

İşbu Aydınlatma Beyanı Kanun’un 10 ve 11. maddeleri uyarınca siz değerli taraftarlarımıza ait kişisel verilerin, 2018 yılının mayıs ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısına (“Seçim”) ilişkin hazırlık sürecinde ne amaçla ve ne şekilde işlendiğine ilişkin sizlere bilgi vermek ve verileriniz üzerindeki haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Ofis’imiz tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri, gerçek kişileri belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veridir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Beyanı kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır: 

 • Kimlik bilgisi
 • İletişim bilgisi
 • Üye ve Delege bilgisi
 • Özel nitelikli kişisel veri
 • Veri Sahibi işlem bilgisi
 • İşlem güvenliği bilgisi
 • Hukuki işlem ve uyum bilgisi
 • Talep/şikâyet yönetimi bilgisi

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Kişisel verileriniz, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Olağan Seçimli Genel Kurul seçimi süreciyle sınırlı olmak üzere, yalnızca Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 • Seçim hazırlık faaliyetleri kapsamında kampanya ve tanıtım gerçekleştirilmesi: Ofis’imiz, Seçim hazırlıkları kapsamında siz değerli Fenerbahçeli’lerin dilek ve taleplerini öğrenmek, sağlıklı, şeffaf ve dürüst bir kampanya yürütmek amacıyla sizlerin de katılımıyla etkinlikler düzenlemeyi hedeflemektedir. Katılımınız doğrultusunda paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz anılan etkinlik, anket, araştırma, toplantı, seminer gibi faaliyetlerin tanıtımı bu konuda sizlerle iletişime geçilme ve katılım takibi için kullanılabilecektir.
 • Talep ve şikâyetlerin yanıtlanması: Sizlerden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, çözüm için gerekli adımların atılması ve ilgili taraflarla iletişime geçilmesi için kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 • Hukuki güvenliğin temini: Kişisel verileriniz, kayıtlarınızın oluşturulması ve işlem tarihlerinin kaydedilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.
 • Üye bilgilerinin teyidi: Fenerbahçe Spor Kulübü Dernek sicil numaranınız, üyelik bilgilerinizi teyidi amacıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Dernek ile paylaşılabilecektir.

Ofis’imiz, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Kişisel Verileri, Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Ofis arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Ofisin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ofisimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Ofisimiz, Veri Sahibine ait Kişisel Verileri işbu Aydınlatma Beyanı ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Ofisimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Ofisimiz ayrıca, işbu Aydınlatma Beyanı’nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri, Ofisin iş ortakları, tedarikçileri ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Ofisimiz, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Aydınlatma Beyanı’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile, bahsi geçen üçüncü tarafların, Veri Sahibinin Kişisel Verilerini, dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Aydınlatma Beyanı’ndaki Değişiklikler

Ofisimiz, işbu Aydınlatma Beyanı hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Aydınlatma Beyanı, Veri Sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.